Geschiedenis van de Hobbemaflat

 In de jaren vijftig van de vorige eeuw was de wederopbouw in Nederland in volle gang. In die tijd was men onder meer tot de conclusie gekomen dat er voorzieningen moesten komen voor de groep mensen van middelbare leeftijd en ouder. De gekozen oplossing was een verzorgingsflatgebouw ofwel serviceflat. Het was de bedoeling oudere echtparen en alleen- staanden een mooie en onbezorgde oude dag in vertrouwde omgeving te bieden. In de volgende decennia werden daarom tientallen serviceflats gebouwd in Nederland voor een doelgroep van wel 50.000 mensen.
Het concept “serviceflat” was in die tijd nieuw. Een goed voorbeeld was De Terp in Amersfoort, één van de eerste serviceflatgebouwen uit 1953. Het succes van dit concept maakte dat ook elders naar geschikte locaties werd omgezien.
Op een overgebleven terrein in particulier bezit van acht hectaren bos, omgeven door een villapark, werd in Bilthoven een terrein vrijgegeven voor het stichten van een flatgebouw. Hiertegen rezen in eerste instantie bedenkingen. Er mochten langs de Hobbemalaan slechts woningen gebouwd worden die maximaal 550 m³ inhoud hadden. Dit volgens een besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 26 oktober 1937.
Toch werd door de Coöperatieve Woonvereniging De Hobbemaflat U.A. een flatgebouw geprojecteerd, gesitueerd op de hoek van de Gerard Doulaan en de Hobbemalaan, dat in 1956 bewoonbaar moest zijn. De eigenaren van de aangrenzende percelen konden van 15 tot en met 29 november 1954 bezwaarschriften indienen. Dit heeft er niet toe geleid dat de bouw stagneerde: het gewenste gebouw kon volgens de deskundigen nergens anders binnen de gemeente worden gerealiseerd. De plaats van de flat werd uit stedenbouwkundig oogpunt ook verantwoord geacht.
Op 17 januari 1955 werd aan de heer E. van den Berg vergunning verleend voor de bouw van een rusthuis naar ontwerp van de bekende landhuisarchitect Ir. P. Briët uit Hilversum. Met de Hobbemaflat wilde men nieuwe mogelijkheden bieden in de vorm van een woonfederatie met bediening en verzorging, met behoud van de
individuele zelfstandigheid in een eigen woning. Belangrijk in deze opzet was dat de warme maaltijd bij de bewoners thuis bezorgd zou worden.
Er waren wel diverse voorwaarden aan de bouw verbonden, die merendeels te maken hadden met brandveiligheid. De allereerste bewoonster heeft haar flat op 1 juni
1957 betrokken. De voorzitter van het eerste (best)uur was Mr. J. Brons, oud-gouverneur van Suriname.
Bij de oprichting van de Hobbemaflat waren de koopsommen voor een tweekamerflat fl. 21.000 en voor een driekamerflat tussen fl. 25.000 en fl. 28.000. Destijds stelde de Vereniging een hypotheek beschikbaar voor tweederde van de koopsom tegen 3¾% rente per jaar. Men moest dus wel over enig eigen vermogen beschikken.
Volgens het oorspronkelijke ontwerp zouden er slechts vier verdiepingen met appartementen gebouwd worden. Er kwam echter kritiek, de Hobbemaflat zou alleen voor de rijken zijn. Daarom werden onder het schuine pannendak ook woonruimtes gebouwd die verhuurd werden. Aanvankelijk waren deze “zolderwoningen” eenvoudig van opzet, maar na een renovatie in 1985 hebben ook deze wooneenheden allemaal eigen sanitair gekregen.
De Hobbemaflat telde in 1997 ongeveer negentig bewoners. Het complex omvatte toen 68 appartementen, een groot aantal met twee kamers (een woonkamer, slaapkamer, keukentje en badcel) en een kleiner aantal drie- en meer kamerappartementen. Verder heeft het gebouw 2 liften, een trappenhuis, recreatieruimte, bibliotheek en een vergaderruimte. Het geheel is omgeven door een mooi onderhouden tuin en een fraai bos.
In vroeger tijd werden er tot wel 100 maaltijden per dag bereid, in eigen keuken. Deze werden met theewagentjes rondgebracht. Soms werd er ook een BBQ georganiseerd of een gezamenlijke themamaaltijd. Altijd gezellig. Er was een ruime personele bezetting van wel tien of meer medewerkers. Bij de Nieuwjaarsborrel, zo’n twintig jaar geleden kwamen de dames in het lang en de heren strak in het pak. Onder hen waren baronnen en baronessen. Ook koningin Juliana kwam de Hobbemaflat wel eens opzoeken. Een vriendin van haar woonde hier.
In dit bestek is verder nagelaten om uitgebreid in te gaan op hoe de opzet en de indeling van het gebouw is (geweest). Er is veel verbouwd, vernieuwd, verbeterd en aan de moderne eisen van deze tijd aangepast. 

In 2016 bestond de Hobbemaflat 60 jaar. Een mijlpaal die zeker is gehaald omdat de Hobbemaflat zich constant is blijven vernieuwen en daardoor nog steeds sterk voldoet aan een behoefte. Wij zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet.